คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2015

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”ประจำปีงบประมาณ 2559

eng-tran

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  โทร.3319

 

ประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

20120717153918 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ 

         1.ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

         2.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัด ใน ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

         3.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2559

         4.ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

 สามารถดูรายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซ์สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  http://www.ubu.ac.th/web/research หัวข้อ คลังเอกสาร

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบ 2559

Km research1

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   โทร.3319

 

ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

สกว

 

 

     ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเปิดรับสมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท-ปริญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลการรับสมัครทุน

ได้ที่ :http://app.eng.ubu.ac.th/~app/document/document/sc43369151110.pdf

1.สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th/

2..สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาเอก ได้ที่ http://rriphd.trf.or.th/

3.สมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ได้ที่  http://rrisurf.trf.or.th/ 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก วช.

index

 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ได้ที่  http://www.nrms.go.th/   ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 นี้

ความเห็นล่าสุด