คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2011

บันทึกข้อความชี้แจงการส่งใช้สำคํญ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดาว์นโหลดบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อชี้แจง

ภาพงานวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

[Gallery not found] 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ วันนักวิจัย สัญจร ” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 13.00 น ที่ บริษัทอุบลไบโอเอธานอล ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในกา​รผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลิตภั​ณฑ์ทางการเกษตร และเข้าสำรวจเพื่อค้นหาโจทย์วิจํย​เพื่อชุมชนที่ห้วยตองแวด ทั้งนี้ สามารถตอบรับการเข้าร่วมจาก ประกาศนี้ได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554  เพื่อจะสามารถจัดเตรียมรถในการเ​ดินทางได้      อย่างเหมาะสมได้ต่อไปค​รับ

ภาพงาน “ วันนักวิจัย ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

[Gallery not found]

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงาน  “  วันนักวิจัย ”  ครั้งที่ 2 ในวันที่   11   สิงหาคม 2554 เวลา 11.30 – 13.00 น ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)  และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำตำราวิชาการ ซึ่งมี รศ.อุทัย  สุขสิงห์ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  วังไพศาล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ สามารถตอบรับการเข้าร่วมจากประกาศนี้ได้โดยตรงภายในวันที่ 9  สิงหาคม  2554 เพื่อจะสามารถจักเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันในการบริการอย่างเหมาะสมได้ต่อไปครับ

ความเห็นล่าสุด