คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2017

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

2วันนักวิจัย14-02-60             ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 –11.30 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Gabi Ben-Dor. Professor at Department of Mechanical Engineering,Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel (Tenured Position).มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Review of the shock/blast wave research at the BGU – Protective Technologies R&D Center (PTR&D) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ความเห็นล่าสุด