engresearch

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

km

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย โครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 เวลา 10.00 – 12.00 น. หากประสงค์จะเข้าร่วม

สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทร.3319

โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบในงาน KM ดังนี้

1. เอกสารประกอบการบรรยายด้านการเงิน วิจัย บริการ ทำนุ 2562

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ด้านพัสดุ วิจัย บริการ ทำนุ. 2562

3.  ระบบติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ RASC

4. ระบบติดตามและรายงานสถาพภาพโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน Google Application

5. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

6. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านระบบ  UBUNISERV

 7. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ MSAC

 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

logo_ubu-200x200   24032546_004

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสืบสานหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6605 ชั้น 6 ตึก EN 6  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมทองเหลือง เป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการสัมมมา

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. E – Book หัตถกรรมทองเหลือง

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

eng-tran

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2560  สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน 2561

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

3.ยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2561

4.เกณฑ์งบประมาณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะปิดรับ ในวันที่ 6 ก.ค.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0300002363

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน”

21074410_1406949946091899_1236755530_n21076517_1406949939425233_924489167_n21076554_1406949942758566_1057849031_n21122057_1406949932758567_791928210_n

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิ.ย.2560  ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน    โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณแผ่นดินประจำปี  2562 โดยจะปิดรับ Concept Paper ในวันที่ 12  มิ.ย.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0800000000&cat=1268

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น)

รูปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

2วันนักวิจัย14-02-60             ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 –11.30 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Gabi Ben-Dor. Professor at Department of Mechanical Engineering,Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel (Tenured Position).มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Review of the shock/blast wave research at the BGU – Protective Technologies R&D Center (PTR&D) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ความเห็นล่าสุด