engresearch

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

eng-tran

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน 

ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2560  

สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท/โครงการ

และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่

เกี่ยวข้อง

1.เกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน 2561

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

3.ยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2561

4.เกณฑ์งบประมาณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะปิดรับ ในวันที่ 6 ก.ค.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0300002363

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน”

21074410_1406949946091899_1236755530_n21076517_1406949939425233_924489167_n21076554_1406949942758566_1057849031_n21122057_1406949932758567_791928210_n

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิ.ย.2560  ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน    โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณแผ่นดินประจำปี  2562 โดยจะปิดรับ Concept Paper ในวันที่ 12  มิ.ย.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0800000000&cat=1268

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น)

รูปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

2วันนักวิจัย14-02-60             ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 –11.30 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Gabi Ben-Dor. Professor at Department of Mechanical Engineering,Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel (Tenured Position).มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Review of the shock/blast wave research at the BGU – Protective Technologies R&D Center (PTR&D) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประจำปี 2559

รางวัลทุนวิจัยมากที่สุดรางวัลตีพิมพ์มากที่สุด

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น. 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในการจัดงานปีใหม่ของคณะได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประเภทต่างๆ ตามรายนาม  ดังนี้

1)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงที่สุด รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์

2)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากที่สุด คือ ผศ.ดร.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์

3)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดสิทธิบัตร คือ รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง และ นายจริง  ดินเชิดชู

4)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์และคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Km research1

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6

                                                            เวลา 10.00 น. – 12.oo น.  แนวทางการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

    เวลา 14.00 น. – 16.oo น. แนวทางการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หากประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถแจ้งได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โทร. 3319

 

 

ความเห็นล่าสุด