คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2017

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

eng-tran

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2560  สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน 2561

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

3.ยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2561

4.เกณฑ์งบประมาณ

ความเห็นล่าสุด