คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2018

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

logo_ubu-200x200   24032546_004

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสืบสานหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6605 ชั้น 6 ตึก EN 6  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมทองเหลือง เป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการสัมมมา

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. E – Book หัตถกรรมทองเหลือง

ความเห็นล่าสุด