ยินดีต้อนรับ…หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ

             มุ่งมั่น  สร้างสรรค์ บริการ

                   เพื่องานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

th 4.0   th 4.0 สะพานจำลอง จรวดขวดน้ำ  3D Printing.2  3D Printing.1

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2563  “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย 
ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 20 - 21   มกราคม 2563 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการอบรม ดังนี้
1.ทักษะเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ควายตู้  (20 มกราคม 2563)
2. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างจรวดขวดน้ำ  (20 มกราคม 2563)
3. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง (20 มกราคม 2563)
4. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรม  (21 มกราคม 2563)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

eng-tran

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการภายใน

วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีงบประมาณที่เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินงาน

ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ

2. ยุทธศาสตร์ของคณะประจำปี 2560-2564

3. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการฯ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านได้ที่ 045-353319

หรือ 089-7179577 ได้ครับ

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

km

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย โครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 เวลา 10.00 – 12.00 น. หากประสงค์จะเข้าร่วม

สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทร.3319

โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบในงาน KM ดังนี้

1. เอกสารประกอบการบรรยายด้านการเงิน วิจัย บริการ ทำนุ 2562

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ด้านพัสดุ วิจัย บริการ ทำนุ. 2562

3.  ระบบติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ RASC

4. ระบบติดตามและรายงานสถาพภาพโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน Google Application

5. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

6. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านระบบ  UBUNISERV

 7. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ MSAC

 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

logo_ubu-200x200   24032546_004

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสืบสานหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6605 ชั้น 6 ตึก EN 6  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมทองเหลือง เป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการสัมมมา

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. E – Book หัตถกรรมทองเหลือง

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

eng-tran

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2560  สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน 2561

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

3.ยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2561

4.เกณฑ์งบประมาณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะปิดรับ ในวันที่ 6 ก.ค.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0300002363

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน”

21074410_1406949946091899_1236755530_n21076517_1406949939425233_924489167_n21076554_1406949942758566_1057849031_n21122057_1406949932758567_791928210_n

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิ.ย.2560  ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน    โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณแผ่นดินประจำปี  2562 โดยจะปิดรับ Concept Paper ในวันที่ 12  มิ.ย.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0800000000&cat=1268

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น)

รูปประชาสัมพันธ์

ความเห็นล่าสุด