คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

km

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย โครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 เวลา 10.00 – 12.00 น. หากประสงค์จะเข้าร่วม

สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทร.3319

โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบในงาน KM ดังนี้

1. เอกสารประกอบการบรรยายด้านการเงิน วิจัย บริการ ทำนุ 2562

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ด้านพัสดุ วิจัย บริการ ทำนุ. 2562

3.  ระบบติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ RASC

4. ระบบติดตามและรายงานสถาพภาพโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน Google Application

5. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

6. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านระบบ  UBUNISERV

 7. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ MSAC

 

ความเห็นล่าสุด