คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2012

สวทช ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิศวกรรมดิจิตอล และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน

เมือวันที่ 3 เมษายน 2555 สวทช ได้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิศวกรรมดิจิตอล โดยทุนดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโจทย์วิจัย มีระยะเวลาประเมินโครงการไม่เกิน 2 เดือน ไม่ได้กำหนดกรอบงบประมาณแล้วแต่ลักษณะโครงการ สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษาได้ หากอาจารย์ท่านใดประสงค์ขอทุน สามารถให้หน่วยวิจัยฯประสานให้ได้ครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประกอบการขอทุน ตามเอกสารด้านล่างนี้ครับ

1.คู่มือประกอบการขอทุน (รายละเอียด) 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุน (รายละเอียด)

2.แบบเสนอโครงการ (รายละเอียด) 4. ข้อมูลการบรรยายในการประชาสัมพันธ์ทุน (รายละเอียด)

ความเห็นล่าสุด