คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2020

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

th 4.0   th 4.0 สะพานจำลอง จรวดขวดน้ำ  3D Printing.2  3D Printing.1

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2563  “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย 
ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 20 - 21   มกราคม 2563 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการอบรม ดังนี้
1.ทักษะเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ควายตู้  (20 มกราคม 2563)
2. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างจรวดขวดน้ำ  (20 มกราคม 2563)
3. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง (20 มกราคม 2563)
4. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรม  (21 มกราคม 2563)

ความเห็นล่าสุด