คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2019

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

eng-tran

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการภายใน

วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีงบประมาณที่เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินงาน

ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ

2. ยุทธศาสตร์ของคณะประจำปี 2560-2564

3. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการฯ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านได้ที่ 045-353319

หรือ 089-7179577 ได้ครับ

 

ความเห็นล่าสุด