คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2015

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

                                                        ประเภทสร้างองค์ความรู้

                        71(1)

   ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  วังไพศาล

   โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางในการใช้หนิฝุ่นบะซอลต์เปน็ วัสดุ กันซึมสำหรับระบบฝังกลบ

 

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้ คุณสมบัติทางไฟฟ้า
   

 

 

34

  ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่อ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย :กรณีศึกษาฟุตบาธคอนกรีตพรุนและทาง ระบายน้ำในเขตชุมชนเมือง
 
 
 
 
 
 
ชาคริต

   อ.ชาคริต โพธิ์งาม

   โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจวัดความดันกระแทกของลำพุ่งน้ำความเร็วสูงภายในท่อ

 

 

104

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วย เทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง

 

 

114

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา จางศิริกุล

โครงการวิจัยเรื่อง การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยฮอร์สเรดิชเปอร์ ออกซิเดสตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเตชั่น

 

 

98f2015081401501739

อ.อารยา ฟลอเรนซ์

โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบและธรรมมาภิบาลนโยบายคิดค่า ปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อผู้ผลิต ไฟฟ้ารายเล็กมาก กรณีศึกษาจากระบบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

                                                 ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมมพุช

โครงการวิจัยเรื่อง การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยปฏิกิริยา เฟนตันร่วมด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัม มันต์จากเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง

 

 

ie10_3

 ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ค่าเหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับ ปัจจัยการเชื่อมวัสดุต่างชนิดของสเตนเลสดู เพล็กซ์และเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์

 

 

115

    ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

  โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหนิขัดข้าว   ปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง

 

 

นันวัฒน์

ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ

โครงการวิจัยเรื่อง การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลาย เป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่าง ชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธีNeuro-Genetic Hybrid Framework (Part II)

 

 

 

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา แก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน

 

ie4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

 โครงการวิจัยเรื่อง การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุง ระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

header_lnern_11

 

   ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ได้ที่ หน่วยวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 3319    และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://ird.sut.ac.th/lnern/    เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1.เอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ

2.Tor ฐานรากป_ 59

3.หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน

ยินดีต้อนรับ…หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ

             มุ่งมั่น  สร้างสรรค์ บริการ

                   เพื่องานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         

กิจกรรม KM Google

 

12122940_1204992456180807_4283431706990627569_n  12087542_1197305143616205_27659143_n 12084031_1197305156949537_2009298293_n  12064017_1197305180282868_1642907044_n

          เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2558 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยได้เชิญ อาจารย์อารยา ฟลอเรนซ์       จากภาควิศวกรรมไฟ้าฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้  google   เพื่อจัดทำปฏิทินการทำงานและงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ.

mua-logo

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ. สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP  ซึ่งจะ ปิดรับ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  หน่วยวิจัย โทร 3319 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้


1.แบบฟอร์ม 1_ว1ด

2.คำชี้แจง ว1ด

3.แบบฟอร์ม 2_20U

4.แบบฟอร์ม 3

5.แบบฟอร์ม 4

6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-ปฏิทิน (ส่งอีเมล)

7.ส.ว236_ม.อุบลราชธานี

 

ปฏิทินกิจกรรม

ความเห็นล่าสุด