คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2016

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

 อำไพศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

   โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง
   

34

 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่
 
 
 อิทธิศักดิ์
 

 ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพ

 

104

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

   โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

 

ประชาสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด

จรวยพร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

 โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

วิระพันธ์

ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟ

 

ie10_3

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

115

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าว

 

ปฏิญญา

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

 โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

 

บงกช

 อ.บงกช จันทมาส

  โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส

 

คมสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ ดาโรจน์

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาล

 

อธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา

 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้า

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

14711674_1476367965709920_268495013363039654_o

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Dr. Kazuyoshi Takayama จาก Institute of Fluid Science, Tohoku University, JAPAN มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory and Application of Shock wave and Explosion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ความเห็นล่าสุด