ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

  98f2015053109391544อ.ศุภฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ที่ได้รับรางวัล

Certificate of Merit for The 2016 International Conference of Systems Biology and Bioengineering“ ในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2016 .

London, U.K., 29 June – 1  July, 2016.

 

 

 

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

download (1)

 

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559

โดยดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือการเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2561

และ ให้ กรอกผ่านระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/login.php ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามประการใด

ติอต่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทรศัพท์ ภายใน :  3319 หรือ 089-7179577

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง

14900607_1501512676528782_3478223713173220526_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล 
บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “Management Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator – Comparisons between Planning and Optimal Dispatching Scenarios” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON-39

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

 อำไพศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

   โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง
   

34

 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่
 
 
 อิทธิศักดิ์
 

 ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพ

 

104

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

   โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

 

ประชาสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด

จรวยพร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

 โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

วิระพันธ์

ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟ

 

ie10_3

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

115

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าว

 

ปฏิญญา

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

 โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

 

บงกช

 อ.บงกช จันทมาส

  โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส

 

คมสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ ดาโรจน์

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาล

 

อธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา

 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้า

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

14711674_1476367965709920_268495013363039654_o

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Dr. Kazuyoshi Takayama จาก Institute of Fluid Science, Tohoku University, JAPAN มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory and Application of Shock wave and Explosion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14355071_1451596451520405_7563652917948436535_n

ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” ได้รับการคุ้มครองจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

13631670_1385370224809695_7016834861437352786_n

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ซึ่งมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ เป็นทีมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

13497607_779800875454935_2686694270555549444_o 13502692_779800872121602_7496752228312485189_o

13466014_779800952121594_9002221706396608759_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและการสนับสนุนจาก UBU Spark เจ้าของผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ”ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด NESP Innovation Award 2016 ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559

Research day 2016

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6  โดยมีประเด็น การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 และการเสวนาเรื่อง การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  โทร.3319

โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

14483511_1067691430017754_1040768655_n14501849_1067691360017761_224449550_n14508534_1067691320017765_1772940944_n14518409_1067641576689406_141999472_n14518563_1067691540017743_333905042_n14528171_1067691273351103_1991380949_n

  

 

เมื่อวันที่ 6 – 10 มิ.ย.2559 ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม   โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ความเห็นล่าสุด