ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

2วันนักวิจัย14-02-60             ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 –11.30 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Gabi Ben-Dor. Professor at Department of Mechanical Engineering,Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel (Tenured Position).มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Review of the shock/blast wave research at the BGU – Protective Technologies R&D Center (PTR&D) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประจำปี 2559

รางวัลทุนวิจัยมากที่สุดรางวัลตีพิมพ์มากที่สุด

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น. 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในการจัดงานปีใหม่ของคณะได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประเภทต่างๆ ตามรายนาม  ดังนี้

1)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงที่สุด รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์

2)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากที่สุด คือ ผศ.ดร.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์

3)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดสิทธิบัตร คือ รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง และ นายจริง  ดินเชิดชู

4)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์และคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Km research1

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6

                                                            เวลา 10.00 น. – 12.oo น.  แนวทางการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

    เวลา 14.00 น. – 16.oo น. แนวทางการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หากประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถแจ้งได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โทร. 3319

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

  98f2015053109391544อ.ศุภฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ที่ได้รับรางวัล

Certificate of Merit for The 2016 International Conference of Systems Biology and Bioengineering“ ในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2016 .

London, U.K., 29 June – 1  July, 2016.

 

 

 

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

download (1)

 

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559

โดยดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือการเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2561

และ ให้ กรอกผ่านระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/login.php ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามประการใด

ติอต่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทรศัพท์ ภายใน :  3319 หรือ 089-7179577

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง

14900607_1501512676528782_3478223713173220526_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล 
บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “Management Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator – Comparisons between Planning and Optimal Dispatching Scenarios” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON-39

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

 อำไพศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

   โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง
   

34

 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่
 
 
 อิทธิศักดิ์
 

 ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพ

 

104

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

   โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

 

ประชาสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด

จรวยพร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

 โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

วิระพันธ์

ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟ

 

ie10_3

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

115

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าว

 

ปฏิญญา

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

 โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

 

บงกช

 อ.บงกช จันทมาส

  โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส

 

คมสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ ดาโรจน์

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาล

 

อธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา

 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้า

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

14711674_1476367965709920_268495013363039654_o

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Dr. Kazuyoshi Takayama จาก Institute of Fluid Science, Tohoku University, JAPAN มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory and Application of Shock wave and Explosion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14355071_1451596451520405_7563652917948436535_n

ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” ได้รับการคุ้มครองจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ความเห็นล่าสุด