ประกาศให้นักศึกษาทำรายงานเรื่อง สารทำความเย็น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ดังนี้
1.คุณสมบัติกายภาพทั่วไปของสารทำความเย็น

2.คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสารทำความเย็น
2.1 ความปลอดภัย
2.2 ความเป็นพิษของสารทำความเย็น
2.3 การไวไฟและระเบิดของสารทำความเย็น

3. ประเภทของสารทำความเย็น (มีกี่ประเภทระบุมา)
3.1 ประเภท.....
3.2 ประเภท.....
.
.
.
3........

4. สารทำความเย็นที่ใช้โดยทั่วไปในงานเครื่องทำความเย็น (อธิบายข้อดีและข้อด้อย)
4.1 R-12
ข้อดี
ข้อด้อย
4.2 R-22

4.3 แอมโมเนีย
ข้อดี
ข้อด้อย
4.4 R134a
ข้อดี
ข้อด้อย
4.5 R504
ข้อดี
ข้อด้อย
4.6 R404a
ข้อดี
ข้อด้อย
4.7 R60a

5.สรุปทิศทางการใช้สารทำความเย็นในอนาคต

ให้หาข้อมูลเพื่ออธิบายตามหัวข้อที่กำหนด และทำเป็นเล่มรายงานส่ง (15 คะแนน)
ส่งก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2557

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          เพื่อให้นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์และเป็นเป็นไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ร่วมทั้งมีคุณลักษณะตามต้องการการใช้บัณฑิต ทั้งนี้ข้อเสนอของอาจารย์จากภาควิชาการในการประชุมภาควิชา มีข้อเสนอ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมดังนี้ "มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ มีความเสียสละมีน้ำใจและมีความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่"