เครื่องจักรกลที่ใช้งานกับของไหลนับเป็นเครื่องจักรที่สำคัญอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตัวของของเครื่องจักรเหล่านี้ได้แก่ พัดลมแบบต่างๆ ปั๊มแบบต่างๆ และเทอร์ไบน์ เป็นต้น โดยเครื่องจักรกลของไหลแต่ละชนิดมักมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นในการเลือกใช้งานจึงต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรเหล่านี้อย่างถ่องแท้

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสาธิตและ การเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลต่างๆ โดยมีตัวอย่างของเครื่องมือดังนี้

ลำดับ เครื่องมือและชุดทดลอง

รูปภาพ

1 ชุดทดสอบสมรรถนะพัดลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Blower Performance Test Set)
2 ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำ (Pump Performance Test Set)
3 ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งหลายชั้น (Multi-Stage Centrifugal Pump Test Set)
4 เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ (Two Stage Air Compressor Test Set)
5 ชุดสาธิตการทำงานขิงกังหันแบบเพลตัน (Pelton Action Turbine Set)  
6 เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน (Viscometer)
7 เครื่องสาธิตและทดลองการทำงานของปั๊มและเทอร์ไบน์แบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump and Turbine Test)