เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานทางกลศาสตร์วัสดุ ซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นสาขาหนึ่งสำหรับการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือและชุดทดลองในห้องปฏิบัติการนี้ได้แก่

ลำดับ เครื่องมือและชุดทดลอง

รูปภาพ

1 เครื่องทดลองการบัคลิ่ง (Buckling Tester)
2  เครื่องทดลองการล้า (Fatigue Tester)
3  เครื่องทดลองการสั่น (Universal Vibration System)
4 เครื่องทดลองการสมดุลย์ระบบมวล (Static and Dynamic Balancing Apparatus)
5 เครื่องทดลองความดันในเจอร์นอลแบริ่ง (Journal Bearing Apparatus)
6  เครื่องทดลองความดันในเจอร์นอลแบริ่ง (Journal Bearing Apparatus)
7  เครื่องทดลองการสมดุลย์ของระบบโครงสร้าง (Universal Structure Test Frame)
8  เครื่องทดลองโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน (Bending Moment and Shear Force Experimental Set)