ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานวิศวกรรมทุกสาขา ทั้งในแง่ของการออกแบบเบื้องต้น การออกแบบละเอียด การช่วยคำนวณ การประมวลผล และการสร้างแบบทดสอบเบื้องต้นก่อนสร้างงานจริง ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการการคำนวณและการจำลองทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงขึ้น เพื่อใช้ฝึกสอนแก่นักศึกษาและใช้ในการทำวิจัย โดยมีโปรแกรมคำนวณหลัก 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม ABAQUS ซึ่งใช้เทคนิคการคำนวณทาง Finite Element และอีกโปรแกรมคือ โปรแกรม FLUENT ซึ่งใช้เทคนิคการคำนวณทาง CFD (Computational Fluid Dynamics)

ลักษณะการใช้งานของห้องปฏิบัติการนี้เป็นลักษณะการศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก โดยอาจมีการบรรยายเป็นบางโอกาสเพื่อปูพื้นให้แก่นักศึกษาในเบื้องต้น