ประกาศให้นักศึกษาทำรายงานเรื่อง สารทำความเย็น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ดังนี้
1.คุณสมบัติกายภาพทั่วไปของสารทำความเย็น

2.คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสารทำความเย็น
2.1 ความปลอดภัย
2.2 ความเป็นพิษของสารทำความเย็น
2.3 การไวไฟและระเบิดของสารทำความเย็น

3. ประเภทของสารทำความเย็น (มีกี่ประเภทระบุมา)
3.1 ประเภท.....
3.2 ประเภท.....
.
.
.
3........

4. สารทำความเย็นที่ใช้โดยทั่วไปในงานเครื่องทำความเย็น (อธิบายข้อดีและข้อด้อย)
4.1 R-12
ข้อดี
ข้อด้อย
4.2 R-22

4.3 แอมโมเนีย
ข้อดี
ข้อด้อย
4.4 R134a
ข้อดี
ข้อด้อย
4.5 R504
ข้อดี
ข้อด้อย
4.6 R404a
ข้อดี
ข้อด้อย
4.7 R60a

5.สรุปทิศทางการใช้สารทำความเย็นในอนาคต

ให้หาข้อมูลเพื่ออธิบายตามหัวข้อที่กำหนด และทำเป็นเล่มรายงานส่ง (15 คะแนน)
ส่งก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2557