ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 หมู่ 4 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์: 045 353323
โทรสาร:  045 353308

 

ผังแม่บททัศนียภาพหาวิทยาลัยอุบลราชธานี