ปรัชญา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษาที่มี คุณภาพมีความสามารถทำงานวิจัยพัฒนาและประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสา
หกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสำนึกทางสังคมและมีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และจัดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาโดยผลการวิจัยและพัฒนาที่ทำขึ้นมานั้นจะต้องนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติได้ เป็นอย่างดี
3. ส่งเสริมให้มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และให้มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
4.สนับสนุนให้มีการระดมความคิดจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาภาควิชา
5.ติดต่อและประสานงานกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากร
6. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในภาควิชา เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ
7. ดำเนินการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม ให้เพียงพอกับความต้องการ และจัดหาสวัสดิการให้
เหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในภาควิชา และจะพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
8. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้ทันต่อการเปลี่ยน
แปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปณิธาน
ปณิธานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกำหนดไว้ว่า “THE TRAINED MAN WINS”
หรือ ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ใช้ปณิธานนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชา เพื่อเป็นการสื่อสารให้
อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรอื่นของภาควิชาเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของภาควิชา

วัตถุประสงค์
ให้การศึกษาดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549) แบ่งได้ดังนี้คือ

- วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและโท และเอก ทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2.เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าวิจัยและฝึกงานภาคปฏิบัติ
ให้มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง
3. เพื่อให้บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลแก่นักศึกษาภาควิชา
อื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่างคณะ
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำวิจัย ให้การอบรมและให้คำปรึกษาแก่โรงงาน
อุตสาหกรร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
อยู่ตลอดเวลา

- วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลของภาควิชาให้มีความรู้ความสามารถและประ
สบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีระดับสูง
2. เพื่อจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการพัฒนา