ศาสตร์ทางอุณหพลศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเชิงวิศวกรรมมากมาย เช่น การออกแบบระบบปรับอากาศ การทำความเย็น การออกแบบเครื่องยนต์เผาใหม้ต่างๆ ตลอดจนการคำนวณขนาดผนังอาคารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอากาศร้อน เป็นต้น ความรู้ทางด้านอุณหพลศาสตร์นับเป็นความรู้ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งสำหรับ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการนี้ใช้ในการประกอบการศึกษาทางด้านอุณหพลศาสตร์โดยเฉพาะเพื่อ ให้นักศึกษาได้เห็นภาพและเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนี้ได้แก่

ลำดับ เครื่องมือและชุดทดลอง

รูปภาพ

1 ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนแบบคอนเวค (Heat Convection Unit)
2 เครื่องสาธิตและทดลองการนำความร้อนของวัสดุ (Heat Conduction Unit)
3 เครื่องสาธิตและทดลองการถ่ายเทความร้อนของไอน้ำและน้ำ (Steam to Water Heat Exchanger)
4 เครื่องสาธิตและทดลองการถ่ายเทความร้อนแบบไหลขวาง (Cross Flow Heat Exchanger)
5 เครื่องสาธิตและทดลองหอทำความเย็นแบบตั้งโต๊ะ (Bench Top Cooling Tower)
6 ชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Study Unit)
7 ชุดทดลองเครื่องทำความเย็นแบบปั๊มความร้อน (Refrigeration and Air Conditioning Unit with Heat Pump)
8 ชุดสาธิตการกำเหนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator)
9 ชุดสาธิตปัญหาและการแก้ไขสำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler Simulation with Check and Fault Generator)
10 ชุดบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ (Bomb Calorimeter)
11 ชุดทดลองเครื่องจักรกังหันแก๊ส (Two Shafts Gas Turbine Unit)
12 ชุดทดลองเครื่องจักรกังหันแบบฟรานซีส (Turbine Francis Compact)
13 เครื่องทดลองหาค่าความร้อนของแก๊ส (Boy’s Calorimeter)
14 ชุดทดลองระบบผลิตและจ่ายไอน้ำ (Boiler)