คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          เพื่อให้นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์และเป็นเป็นไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ร่วมทั้งมีคุณลักษณะตามต้องการการใช้บัณฑิต ทั้งนี้ข้อเสนอของอาจารย์จากภาควิชาการในการประชุมภาควิชา มีข้อเสนอ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมดังนี้ "มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ มีความเสียสละมีน้ำใจและมีความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่"