แนะนำห้องปฏิบัติการ

 

  ในการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้น การเรียนในลักษณะปฏิบัติการและเครื่องมือตลอดจนชุดทดลองต่างๆล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานของเครื่องจักรต่างๆอย่างชัดเจน

 

 

 และถูกต้องตลอด ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงใช้งบประมาณลงทุนในส่วน ของเครื่องมือต่างๆอย่างมากทำให้ปัจจุบันมีเครื่องมือและชุดทดลองสำหรับการ เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างหลากหลายครอบคลุม เนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วนโดยเครื่องมือต่างๆนั้นสามารถ แยกออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการต่างๆดังนี้

 

1.  ห้องปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วัสดุ (Mechanics and Material Laboratory)

 

2.  ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัด (Measurement Laboratory)

 

3.  ห้องปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Laboratory)

 

4.  ห้องปฏิบัติการอบแห้ง (Drying Laboratory)

 

5.  ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery Laboratory)

 

6.  ห้องปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics Laboratory)

 

7.  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Laboratory)

 

8.  ห้องปฏิบัติการคำนวณและการจำลองทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance Computational and Computer Simulation Room)