ห้องปฎิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมทางกล โดยใช้พลังงานจากของไหล ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) ซึ่งเน้นระบบการควบคุมที่ใช้กำลังจากน้ำมันไฮดรอลิกส์ และห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์ (Pneumatics) ซึ่งเน้นระบบการควบคุมที่ใช้กำลังจากอากาศ โดยทั้งสองห้องปฏิบัติการนั้นประกอบด้วยชุดโต๊ะปฏิบัติการที่นักศึกษาสามารถทดลองต่อวงจรควบคุมแบบต่างๆได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีชุดตัวอย่างระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์และด้วยลม (นิวแมติกส์) เพื่อสาธิตอีกด้วย นอกจากใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ห้องปฏิบัติการนี้ยังเปิดให้บริการอบรมแก่คณะผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย