วิศวกรรมยานยนต์เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกล จะเห็นได้จากการที่วิศวกรเครื่องกลมักได้รับการคาดหวังว่าควรมีความรู้ เกี่ยวกับยานยนต์อยู่เสมอ นอกจากนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และรถยนต์ในปริมาณที่สูงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์กำลังเติบโตอย่างมาก ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการ เรียนการสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ต่างๆ โดยมีตัวอย่างเครื่องมือดังนี้

ลำดับ เครื่องมือและชุดทดลอง

รูปภาพ

1 เครื่องขัดหัวเทียนแบบทรายเป่า
2 เครื่องทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ (Engine Performance Tester)
3 เครื่องวิเคราะห์สภาพการจุดระเบิด (Ignition Test Unit)
4 เครื่องคว้านกระบอกสูบ
5 เครื่องวัดแรงบิด (Break Horse Power Tester)
6 เครื่องสาธิตและทดสอบสมรรถนะของระบบหัวฉีด (Nozzle Performance Test Set)
7 เครื่องสาธิตและทดลองการกระจายตัวความดันของหัวฉีด (Nozzle Pressure Distribution Unit)
8 ห้องศึกษาด้วยตนเองด้านวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Laboratory Self Access Lab)
9 เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Analyzer)
10 เครื่องสาธิตและทดลองกำลังของเครื่องยนต์กระบอกสูบเดียวแบบปรับตั้งอัตราส่วนการอัดได้