ประวัติความเป็นมา
     
             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีวิวัฒนาการด้านการจัดการศึกษามาตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2531กล่าวคือ - ในช่วงประมาณ 10 ปีแรก ของภาควิชานั้นนับเป็นช่วงของการสร้างภาควิชาอย่างแท้จริง โดยในแง่ของการสร้างบุคคลากร ได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์และส่งนักเรียนทุนให้ศึกษาในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศในแง่ของอุปกรณ์เพื่อการศึกษาได้มีการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การสอนทางวิศวกรรมเครื่องกลเข้ามาใช้ประกอบการสอนจนเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์ไม่แพ้สถาบันใดๆนอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยังได้มีการขยายจำนวนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีนักศึกษาทุกชั้นปีรวมประมาณ 220 คน

            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 20 คน ในปี พ.ศ. 2531 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อของวิทยาลัยอุบลราชธานี และในระยะแรกดำเนินการเรียนการสอนโดยฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าภาควิชาฯท่านแรกคือ รศ.อุทิศ หิมะคุณ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 

             - ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้ย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาทำการเรียนการสอนที่สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งแรกเริ่มนั้นมีอาคารเรียน 2 ชั้นเพียง1หลังใช้สำหรับทุกกิจกรรมในการเรียน (อาคารนั้นได้แก่อาคาร EN 1 ในปัจจุบัน) ในช่วงแรกอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยังมีน้อยมากการเรียนการสอนแทบทั้งหมดจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และต้องทำการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่

             - ในปี พ.ศ. 2535 บัณฑิตรุ่นแรกของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเริ่มทยอยจบการศึกษาและออกทำงานในฐานะวิศวกรรุ่นแรกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสมภาคภูมิ ต่อมาในปี 2536 มีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตรุ่นที่ 1 และ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยประมาณ 50 คน

ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา  เหล่าคณาจารย์และนักเรียนทุนที่ศึกษาต่อเริ่มทยอยจบการศึกษาในระดับต่างๆ และกลับมาเป็นกำลังหลักของภาควิชา จนกระทั่งปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคณาจารย์ประจำทั้งสิ้น 17ท่าน นักเรียนทุนระดับปริญญาเอก 2 ท่าน และบุคคลากรสายสนับสนุนอีกจำนวน 7 ท่าน

              - ในปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นโดยได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และมีนักเรียนระดับปริญญาโทและเอกในรุ่นแรกจำนวน 8 และ 2 คนตามลำดับ

              -  ถึงปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 14 รุ่น รวมประมาณ 480 คน มีกลุ่มห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านความร้อน-ของไหล ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้ง ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ประยุกต์ ห้องปฏิบัติการการควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ และห้องปฏิบัติการการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการบรรยายการทดลองปฏิบัติการและการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) และสภาวิศวกร อีกทั้งยังมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศให้มากที่สุด

                ผลจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมานับสิบปี ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงนับเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากร เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อไป........