หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering , M.Eng (Mechanical Engineering)
 
ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตร 2 ปี แบบเต็มเวลา แต่ไม่เกิน 4 ปี
 
แผนการศึกษา
            1. แผน ก แบบ ก (1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
     รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
         1)  วิทยานิพนธ์                    จำนวน 40  หน่วยกิต
         2)  หมวดรายวิชาพื้นฐาน         แบบไม่นับหน่วยกิต
 
            2. แผน ก แบบ ก (2) เป็นแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์
          รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
                 1)  หมวดวิชาพื้นฐาน            จำนวน 7   หน่วยกิต
 2)  หมวดวิชาบังคับ              จำนวน 6   หน่วยกิต
 3)  หมวดวิชาเลือก                จำนวน 12  หน่วยกิต
 4)  วิทยานิพนธ์                    จำนวน  15  หน่วยกิต
 
รายวิชา
 
หมวดวิชาพื้นฐาน (Preparatory Courses)
   1.  การสัมมนาและวิธีการวิจัย (Seminar and Research Methodology)
   2.  เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์  (Mathematical Techniques for Applications)
   3.  วิธีการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล (Experimental Method and Data Analysis)
 
หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) จำนวน 12 หน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2) ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนแบบ ก(1)  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะให้ลงเรียนรายวิชาใดหรือไม่ โดยไม่นับหน่วยกิต หมวดวิชาบังคับให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้บางรายวิชาอาจไม่เปิดทำการสอนในบางภาคการศึกษา

กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mechanics)
1.  ทฤษฎีทางด้านอีลาสติกซิตี   (Theory of Elasticity)
2.  ทฤษฎีทางด้านพลาสติกซิตี   (Theory of Plasticity)
3.  ทฤษฎีแผ่นและของเปลือก    (Theory of Plates and Shells)
4.  การประมาณโดยไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น  (Introduction to Finite Element Approximation) 

กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์และการควบคุม (Mechatronics and Control)
1.  ระบบการควบคุมเชิงเส้น  (Linear Control Systems)        
2.  การควบคุมแบบโรบัสท์   (Robust and Decentralized Control)
3.  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล(Microprocessor Systems for Mechanical Engineering)
4.  เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และมาตรวิทยา  (Metrology and Sensors)
5.  จลศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกและทฤษฎีการควบคุมหุ่นยนต์
    (Kinematics and Dynamics of Mechanisms and Robots Control Theory)
6.  เครื่องจักรกลอิเลคทรอนิกส์และการควบคุมทางกล (Electromechanics and Mechanical Control)

กลุ่มวิชาด้านของไหลและความร้อน (Thermal and Fluid)
1.  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Fluid Mechanics)      
2.  การถ่ายเทความร้อนขั้นสูงและการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
    (Advanced Heat Transfer and Industrial Applications)
3.  วิศวกรรมอุณหพลศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Engineering Thermodynamics)
4.  การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics)   
5.  การเผาไหม้และการถ่ายเทมวล (Combustion and Mass Transfer)
6.  การออกแบบระบบความร้อน (Design of Thermal Systems)

กลุ่มวิชาด้านพลังงาน (Energy)
1.  ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน   (Renewable Energy Resources)
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (Energy Data Analysis)
3.  การเปลี่ยนรูปพลังงานในอุตสาหกรรม  (Energy Conversion for Industries)
4.  พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูงและกระบวนการความร้อน   (Advanced Solar Energy of Thermal Process)
5.  การใช้ประโยชน์พลังงานความร้อน   (Thermal Energy Utilization)

 

หมวดวิชาเลือก (Electives) ให้นักศึกษาเลือกลงไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2)  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก(1) ให้เลือกลงได้ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้เลือกรายวิชาจากรายวิชาเลือกดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mechanics)
1.  กลศาสตร์ของแข็งขั้นกลาง (Intermediate Mechanics of Solid)
2. ความล้าและการแตกร้าวของวัสดุเชิงวิศวกรรม(Fatigue and Fracture Mechanics in Engineering Material)
3.  การกระแทกของโครงสร้าง (Structural Impact)               
4.  การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น  (Introduction to a Finite Element Computer Package)
5.  เทคโนโลยีของการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Technology)
6.  กลศาสตร์วัสดุประกอบ (Mechanics of Composite Materials)

กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิคส์และการควบคุม (Mechatronics and Control)
1.  การควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น  (Nonlinear Control Systems)      
2.  เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสายการประกอบ  (Robotics Technology and Assembly Lines)
3.  กระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Process Automation)
4.  มาตรวิทยาในกระบวนการทางอุตสาหกรรม  (Industrial Process Metrology)
5.  ระบบควบคุมในเครื่องมือกล (Control Systems for Machine Tools)
6.  การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง  (Advanced Mechanical Vibration)

กลุ่มวิชาด้านของไหลและความร้อน (Thermal and Fluid)
1.  การไหลแบบปั่นป่วน  (Turbulent Shear Flow)     
2.  พลศาสตร์ของของไหลแบบอัดตัวได้  (Compressible Fluid Dynamics)
3.  การไหลแบบหลายเฟสและการถ่ายเทความร้อน (Multiphase Flow and Heat Transfer)
4.  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูง (Advanced Internal Combustion Engine)
5.  การควบคุมการถ่ายเทไอเสียจากเครื่องยนต์ (Engine Emissions and Control)
6.  การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง (Advanced Refrigeration and Air Conditioning)        

กลุ่มวิชาด้านพลังงาน (Energy)
1.  การเปลี่ยนรูปพลังงานมวลชีวภาพ  (Biomass Energy Conversion)
2.  การจัดการพลังงานไฟฟ้า  (Electric Energy Management)
3.  การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery)
4.  เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas Technology)
5.  เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Techniques)
 

วิทยานิพนธ์ (Thesis)  ให้มีจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนดของแต่ละแผนการศึกษา ดังนี้
วิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(1)           33 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2)           15 หน่วยกิต