เครื่องมือวัดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานเชิงวิศวกรรมทุก สาขา เช่นใช้ในการตรวจวัดระบบเพื่อการตรวจสอบการทำงานต่างๆ หรือใช้ในการตรวจวัดหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบเป็นต้น เครื่องมือวัดต่างๆนั้นมักมีหลักการเบื้องต้นและวิธีการใช้งานต่างๆกัน การจะใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเครื่องมือวัดอย่างลึกซึ้งห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัดจึงถูก ตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจนใช้ในการทำงานวิจัยต่างๆด้วย ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือวัดประกอบด้วยเครื่องมือวัดด้านต่างๆ เช่น

ลำดับ เครื่องมือและชุดทดลอง

รูปภาพ

1 ชุดวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย (Gas Analyzer)
2 เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
3  Linear Displacement Transducer and Force Transducer
4 ชุดปรับเทียบอุณหภูมิ (Temperature Bath)
5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Thermocouple)
6  ชุดทดลองการวัดความดัน (Pressure Measurement Base)
7 ชุดปรับเทียบความดันแบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Dead Weight Calibrator)
8  ชุดปรับเทียบความดันแบบนิวแมติกส์ (Pneumatics Dead Weight Calibrator)
9  ชุดปรับเทียบความดันโดยใช้ปรอท (Pressure Calibrator by Mercury Column)
10  ชุดปรับเทียบความดันแบบเอียง (Inclined Pressure Manometer)
11  ชุดปรับเทียบความดันแบบตั้งตรง (Vertical Manometer)
12  เครื่องวัดความเร็วลมด้วยใบพัด (Turbine Anemometer)
13  เครื่องวัดความเร็วลมด้วยหลักการความร้อน (Thermal Anemometer)
14  เครื่องวัดอัตราการไหลด้วยอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
15  เครื่องวัดทอร์ค (Torque Meter)
16  เครื่องวัดความชื้นและจุดน้ำค้างของอากาศ (Psychomotor)
17  เครื่องวัดการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง (Heat Loss Meter)
18  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Thermometer Gun)  
19  เครื่องวัดค่าความสว่าง (Lux Meter)
20  เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tacho Meter)  
21  เครื่องปรับตั้งมาตรวัดความดัน (Dead Weight)