บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

นางขนิษฐา อินถา

 

ธุระการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Office

  En 3

   

 

 

 

นายสมัคร อินถา

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 3

   

 

 

 

นายสุข ดำพะธิก

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 4

   

 

 

 

นายประหยัด สมานมิตร

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 4

   

 

 

 

นายสรศักดิ์ เนาว์โสภา

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 4

   

 

 

 

นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 4

   

 

 

 

นายทองคำ กิริยะ

 

อาจารย์ฝ่ายช่างเทคนิค

Office

  En 4