ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี34190  โทรศัพท์ 045  353380  โทรสาร 045 353380