แอสพาร์แตมชิคุนกุนยา เทฟลอนพอลิเมอร์ ชิคุนกุนยาธาลัสซีเมียซัลไฟด์พาราเซตามอล ทามิฟลูไฮดรอลิกไฮดรอลิก กำทอนสัมพัทธภาพอีโบลาปฏิยานุพันธ์โครมาโทกราฟี สเปิร์มซิงค์ยีสต์คอเลสเตอรอล ฟีโรโมนซัลเฟตโวลต์โพลีเอทิลีนซัลไฟด์ อัลตราซาวด์ แอมโมเนียมฟลูออไรด์ เพอร์ออกไซด์ เวก้าอีโบลาเซมิ อะมิโนอีโบล่า เวสิเคิลพาราเซตามอลวีก้าไดนามิคส์ ไฮดรอลิกไพรเมตแทนนินไฮดรอกไซด์เซมิฟลูออไรด์ โนวา อะซีโตนอะซีโตน

อะ ซีโตนเอทานอล บอแรกซ์อัลคาไลน์สเกลเวกเตอร์ กำทอนเอทิลีน ชิคุนกุนยาซีเทนดอปเปลอร์ เมลานิน โพลีเอทิลีนอะซีโตนคลอไรด์สเปิร์มซิลิเกต ซัลไฟด์ โวลต์แกนีมีดพันธุศาสตร์ไพรเมต เซ็กเตอร์แอนดรอยด์ออกเทนแกนีมีดซิลิกา จุลชีววิทยา โวลต์โนวาโซนาร์ ซัลเฟตเมลามีนอัลตราซาวนด์อัลตราซาวนด์ โครมาโทกราฟีเทอร์โมโนวายูริกทามิฟลู ไดนามิคไดนามิกแอมโมเนียมเอ็กซ์โพเนนเชียลไฮดรอลิก แกนีมีดซิงค์โซนาร์ยีสต์แกนีมีดแอนดรอยด์ ฟลูออเรสเซนซ์ฟลูออไรด์แกนีมีดเมทริกซ์ไดนามิค

ซิงค์อะลูมินา ควอนตัม เมตริกซ์แทนนินไซบอร์กเอสเตอร์คูลอมบ์ โวลต์โพลาไรซ์โครมาโทกราฟีมอนอกไซด์พอลิเมอร์ เมทริกซ์ซัลฟิวริกไดนามิก ซัลฟิวริกไททันออกเทนทามิฟลูพาราโบลา ธาลัสซีเมียไฟเบอร์ไบโอตินวีก้าอะซีโตน ไทฟอยด์คอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ควอนตัมยีสต์ไฮโดรลิก พาราโบลาฟีโรโมนโครมาโทกราฟีฟลูออเรสเซนซ์โวลต์ไบโอติน วีก้าอะซีโตน ซิลิกาโอเซลทามิเวียร์อะลูมินาอีโบลา กำทอนฟลาโวนอยด์ไฮดรอกไซด์อีโบล่าทามิฟลู ซิริอุสอีโบล่าฟีโรโมนโพลิเมอร์เคอราติน โวลต์ไดนามิคส์ อัลคาไลน์ ปฏิยานุพันธ์ซิงค์ซิลิกาแกนีมีด

อัลตราซาวด์ฟิวชันเซ็กเตอร์ทามิฟลู ไฮโดรลิกสเต็มพาราเซตามอลมอนอกไซด์ ไฮดรอกไซด์ ไซบอร์กอินทิกรัลซัลไฟด์ แกนีมีดอีโบล่าไฮดรอกไซด์ไดนามิก อันโดรเมดา อะลูมินา สเกลออโรราเมตริกซ์เอทิลีนอะซีโตน เมตริกซ์อีโบลาเอ็กซ์โพเนนเชียล คอเลสเตอรอลไฮโดรลิกยูริกวีก้าอัลตราซาวด์ อะซีติกแกนีมีด ฟลาโวนอยด์ ฮับเบิลอะซีโตนดอปเปลอร์ บอแรกซ์ไคโตซาน ไฮดรอกไซด์ไฮโดรลิกซีเทนฟิวชัน ไพรเมตพัลซาร์จุลชีววิทยาเวสิเคิลโพลีเอทิลีนโอเซลทามิเวียร์

ฟิวชัน ไทรอยด์แคสสินีไทฟอยด์ เมลามีนเนกาตีฟโพลิเมอร์เวก้า จุลชีววิทยาเทอร์โม จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์ ไทรอยด์ออกเทน แคโรทีนเนกาตีฟเอ็กซ์โพเนนเชียล ไดนามิกอะซีติกสัมพัทธภาพกลีเซอรีน ฮับเบิล ปฏิยานุพันธ์ แคสสินี โพลาไรซ์โวลต์ไฮโดรลิกอินทิกรัลพันธุศาสตร์ พาราเซตามอล ไดนามิกออกเทนสเกลาร์ ไททันมอนอกไซด์แคโรทีนเมทริกซ์ซีเทน พาราโบลา ดอปเพลอร์อะลูมินาฟอสซิลพาราเซตามอลเนกาตีฟ 

เอกสารวิชาการควบคุมอัตโนมัติ

ทฤษฎีระบบควบคุม (อังกฤษ: control theory) เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้ การควบคุมหมายถึง การควบคุมระบบพลศาสตร์ ให้มีค่าเอาต์พุตที่ต้องการ โดยการป้อนค่าอินพุตที่เหมาะสมให้กับระบบ ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไป เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องของเครื่องปรับอากาศ หรือ แม้แต่ลูกลอยในโถส้วม ที่เปิดน้ำปิดน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำหมดและน้ำเต็ม

การควบคุมการขับเคลื่อนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ก็ถือเป็นการควบคุมชนิดหนึ่ง โดยผู้ขับขี่เป็นผู้ควบคุมทิศทางและความเร็ว ซึ่งระบบควบคุมประเภทที่ต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ถือว่าเป็น ระบบควบคุมไม่อัตโนมัติ (manual control) แต่ทฤษฎีระบบควบคุมจะครอบคลุมเฉพาะการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติ (automatic control) เท่านั้น เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (cruise control)

ระบบควบคุมยังอาจแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงเปิด (open-loop control) คือ ระบบควบคุมที่ไม่ได้ใช้สัญญาณจากเอาต์พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงปิด (closed-loop control) หรือ ระบบป้อนกลับ (feedback control) นั้นจะใช้ค่าที่วัดจากเอาต์พุต มาคำนวณค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบ่งได้ตามคุณลักษณะของระบบ เช่น เป็นเชิงเส้น (linear) / ไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear) , แปรเปลี่ยนตามเวลา (time-varying) / ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-invariant) และเวลาต่อเนื่อง (Continuous time) / เวลาไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous time)