งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

  1. งบลงทุน-ครุภัณฑ์การศึกษา

      - 63_form-คำของปม.ครุภัณฑ์-แจ้งภาควิชา

      - ตัวอย่างใบเสนอราคา  ** แนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ร้านค้า/1 รายการครุภัณฑ์**

   

  2. งบบุคลากร-ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

      - 63_แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน

   

      - เอกสารประกอบการพิจารณาความจำเป็นในการจ้าง :-

            1) ระเบียบ ทบวง ว่าด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์_2542
            2) หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554
            3) ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559
            4) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการคิดภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ
                 - 1.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ 2559 -ฉ.1
                 - 2.ประกาศหลักเกณฑฺ์วิธีคิดภาระงานสายวิชาการ-ฉ.2
                 - 3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการ-ฉ3
  Download…

  62_สรุปการจ้างลจช.เป็นอาจารย์-คณะวิศวกรรมศาสตร์

  (ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ / TOR /ตรวจสอบภาระงานสอน)

  62_หนังสือตอบรับยืนยันการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ

  (หนังสือยืนยันการจ้าง)

   

  เอกสารประกอบการพิจารณา :-

  ระเบียบ ทบวง ว่าด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์_2542

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546

  หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554

  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

   

   

  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

  62_form_แผนปฏิบัติการประจำปี-ภาควิชา

  62_form_วัสดุฝึก-ซ่อมครุภัณฑ์-ปรับปรุงอาคารสถานที่

  แบบฟอร์ม : 62_แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถ

  คำอธิบายหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

  1. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2542

  2. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย จ้างผู้มีความรู้ฯเป็นอาจารย์ฯ พ.ศ.2542

  3. หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554

  4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546

  5. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

  6. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559

  1.แนวปฏิบัติด้านแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ประจำปี 2560
  2.ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจำปี 2560
  3.ปฏิทินการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
  4.ปฏิทินการซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

  61_ครุภัณฑ์คำขอ 60 ส่งภาควิชาทบทวน(1-11-59)
  61_แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ส่งภาควิชา(1-11-59)
  61_แผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561-2564

  61_ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  61_เอกสารแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ_แจ้งเวียน
  61_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  61_แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ