งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

1.ปฏิทินการดำเนินงานแผน-การเงิน-พัสดุ 2562

2.แผนการจัดซื้อวัสดุฝึก 2562

3.แผนการซ่อม-ซื้อครุภัณฑ์ 2562

1. งบลงทุน-ครุภัณฑ์การศึกษา

    - 63_form-คำของปม.ครุภัณฑ์-แจ้งภาควิชา

    - ตัวอย่างใบเสนอราคา  ** แนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ร้านค้า/1 รายการครุภัณฑ์**

 

2. งบบุคลากร-ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

    - 63_แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

    - เอกสารประกอบการพิจารณาความจำเป็นในการจ้าง :-

          1) ระเบียบ ทบวง ว่าด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์_2542
          2) หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554
          3) ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559
          4) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการคิดภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ
               - 1.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ 2559 -ฉ.1
               - 2.ประกาศหลักเกณฑฺ์วิธีคิดภาระงานสายวิชาการ-ฉ.2
               - 3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการ-ฉ3

นโยบายการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ คณะวิศว ปี 2562

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ_engineering(new)

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

62_form_แผนปฏิบัติการประจำปี-ภาควิชา

62_form_วัสดุฝึก-ซ่อมครุภัณฑ์-ปรับปรุงอาคารสถานที่

แบบฟอร์ม : 62_แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถ

คำอธิบายหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

1. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2542

2. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย จ้างผู้มีความรู้ฯเป็นอาจารย์ฯ พ.ศ.2542

3. หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554

4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546

5. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

6. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559

1.แนวปฏิบัติด้านแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ประจำปี 2560
2.ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจำปี 2560
3.ปฏิทินการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
4.ปฏิทินการซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

61_ครุภัณฑ์คำขอ 60 ส่งภาควิชาทบทวน(1-11-59)
61_แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ส่งภาควิชา(1-11-59)
61_แผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561-2564