Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2018

1. งบลงทุน-ครุภัณฑ์การศึกษา

    - 63_form-คำของปม.ครุภัณฑ์-แจ้งภาควิชา

    - ตัวอย่างใบเสนอราคา  ** แนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ร้านค้า/1 รายการครุภัณฑ์**

 

2. งบบุคลากร-ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

    - 63_แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

    - เอกสารประกอบการพิจารณาความจำเป็นในการจ้าง :-

          1) ระเบียบ ทบวง ว่าด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์_2542
          2) หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554
          3) ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559
          4) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการคิดภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ
               - 1.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ 2559 -ฉ.1
               - 2.ประกาศหลักเกณฑฺ์วิธีคิดภาระงานสายวิชาการ-ฉ.2
               - 3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการ-ฉ3