งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  1. 59_แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

  2. risk matrix

  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน :-

  1. 01 NRC Presentation 13 Aug 15
  2. 02 อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา 260858
  3. 03 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 28 ส.ค. 58
  4. ที่มา และเหตุผลของการจัดทำแผน 15 ปี
  5. ประมวลแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษา
  6. สรุปประเด็นแผนระยะยาว จากที่ประชุม กก.บริหาร มอบ. (เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58)

  แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล :-

  แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ

   

  Download แบบฟอร์ม ได้ดังนี้

  59_แบบฟอร์มคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์

  เงื่อนไขการขอรับงบประมาณ

  1. ต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท/หนึ่งสัญญา
  2. ต้องเป็นรายการที่มีความพร้อมในการเบิกจ่าย ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ธค. 58
  3. ต้องมีใบเสนอราคา 1 รายการ ต้องมีใบเสนอราคา 3 ร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน
  4. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ทุกรายการ  (ที่พิมพ์ตามไฟล์แนบ )
  5. จัดส่งตามข้อ 1-4 ให้คณะ/กองแผนงานภายในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

  Download

  หนังสือขอความอนุเคราะห์ภาควิชา(งบลงทุน)

  แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน_ภาควิชา

  คำอธิบาย :

  ในแบบฟอร์มความต้องการฯ มีข้อมูลอยู่ 3 sheet

  sheet 1 : เป็นสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ภาควิชาส่งคำขอในปี 2556 แต่คณะไม่ได้รับการจัดสรร

  sheet 2 : เป็นแบบฟอร์มข้อมูลครุภัณฑ์ปี 2557

  sheet 3 : เป็นแบบฟอร์มครุภัณฑ์ปี 2557-2560