งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

Download แบบฟอร์ม ได้ดังนี้

59_แบบฟอร์มคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์

เงื่อนไขการขอรับงบประมาณ

1. ต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท/หนึ่งสัญญา
2. ต้องเป็นรายการที่มีความพร้อมในการเบิกจ่าย ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ธค. 58
3. ต้องมีใบเสนอราคา 1 รายการ ต้องมีใบเสนอราคา 3 ร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน
4. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ทุกรายการ  (ที่พิมพ์ตามไฟล์แนบ )
5. จัดส่งตามข้อ 1-4 ให้คณะ/กองแผนงานภายในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

Download

หนังสือขอความอนุเคราะห์ภาควิชา(งบลงทุน)

แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน_ภาควิชา

คำอธิบาย :

ในแบบฟอร์มความต้องการฯ มีข้อมูลอยู่ 3 sheet

sheet 1 : เป็นสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ภาควิชาส่งคำขอในปี 2556 แต่คณะไม่ได้รับการจัดสรร

sheet 2 : เป็นแบบฟอร์มข้อมูลครุภัณฑ์ปี 2557

sheet 3 : เป็นแบบฟอร์มครุภัณฑ์ปี 2557-2560