งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

  1.แนวปฏิบัติด้านแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ประจำปี 2560
  2.ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจำปี 2560
  3.ปฏิทินการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
  4.ปฏิทินการซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

  61_ครุภัณฑ์คำขอ 60 ส่งภาควิชาทบทวน(1-11-59)
  61_แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ส่งภาควิชา(1-11-59)
  61_แผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561-2564

  61_ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  61_เอกสารแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ_แจ้งเวียน
  61_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  61_แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ

   

  1. 60_TOR ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน2560
  2. 60_หนังสือตอบรับยืนยันการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณ

  ส่งข้อมูล 20 กันยายน 2559 

  download..

  กำหนดการ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2560-2564

  presentation ยุทธศาสตร์ คณะ 29-02-59 (3) KP

  ขอเชิญประชาคมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะผู้บริหาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์ สิ่งที่คาดหวังในอีก 5 ปี ข้างหน้า ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 (EN6601) นะคะ