งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Get Adobe Flash player

61_ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
61_เอกสารแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ_แจ้งเวียน
61_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
61_แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ

 

1. 60_TOR ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน2560
2. 60_หนังสือตอบรับยืนยันการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณ

ส่งข้อมูล 20 กันยายน 2559 

download..

กำหนดการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2560-2564

presentation ยุทธศาสตร์ คณะ 29-02-59 (3) KP

ขอเชิญประชาคมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะผู้บริหาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์ สิ่งที่คาดหวังในอีก 5 ปี ข้างหน้า ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 (EN6601) นะคะ

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. 59_แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

2. risk matrix

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน :-

1. 01 NRC Presentation 13 Aug 15
2. 02 อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา 260858
3. 03 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 28 ส.ค. 58
4. ที่มา และเหตุผลของการจัดทำแผน 15 ปี
5. ประมวลแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษา
6. สรุปประเด็นแผนระยะยาว จากที่ประชุม กก.บริหาร มอบ. (เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58)

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล :-

แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ