Get Adobe Flash player

plan

1.ปฏิทินการดำเนินงานแผน-การเงิน-พัสดุ ปี 2561

2.ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุฝึก ปี 2561

3.ปฏิทินการซ่อมครุภัณฑ์ ปี 2561

4.ปฏิทินการซื้อครุภัณฑ์ ปี 2561

แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณ (ระดับ ป.ตรี / บัณฑิตศึกษา)

61_form_แผนปฏิบัติการประจำปี-(ภาควิชา-บัณฑิตศึกษา)

61_form_แผนปฏิบัติการประจำปี-(ภาควิชา-ป.ตรี)

61_form_แผนปฏิบัติการประจำปี-(สำนักงานเลขานุการ)

61_form_ข้อเสนอโครงการ

61_form_วัสดุฝึก-ซ่อมครุภัณฑ์-ปรับปรุงอาคารสถานที่

แบบฟอร์ม : 62_แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถ

คำอธิบายหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

1. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2542

2. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย จ้างผู้มีความรู้ฯเป็นอาจารย์ฯ พ.ศ.2542

3. หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554

4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546

5. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

6. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559

1.แนวปฏิบัติด้านแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ ประจำปี 2560
2.ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจำปี 2560
3.ปฏิทินการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
4.ปฏิทินการซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

61_ครุภัณฑ์คำขอ 60 ส่งภาควิชาทบทวน(1-11-59)
61_แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ส่งภาควิชา(1-11-59)
61_แผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561-2564