Get Adobe Flash player

news

1. 60_TOR ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน2560
2. 60_หนังสือตอบรับยืนยันการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณ

ส่งข้อมูล 20 กันยายน 2559 

download..

กำหนดการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2560-2564

presentation ยุทธศาสตร์ คณะ 29-02-59 (3) KP

ขอเชิญประชาคมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะผู้บริหาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์ สิ่งที่คาดหวังในอีก 5 ปี ข้างหน้า ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 (EN6601) นะคะ

Download

หนังสือขอความอนุเคราะห์ภาควิชา(งบลงทุน)

แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน_ภาควิชา

คำอธิบาย :

ในแบบฟอร์มความต้องการฯ มีข้อมูลอยู่ 3 sheet

sheet 1 : เป็นสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ภาควิชาส่งคำขอในปี 2556 แต่คณะไม่ได้รับการจัดสรร

sheet 2 : เป็นแบบฟอร์มข้อมูลครุภัณฑ์ปี 2557

sheet 3 : เป็นแบบฟอร์มครุภัณฑ์ปี 2557-2560