Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2015

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. 59_แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

2. risk matrix

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน :-

1. 01 NRC Presentation 13 Aug 15
2. 02 อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา 260858
3. 03 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 28 ส.ค. 58
4. ที่มา และเหตุผลของการจัดทำแผน 15 ปี
5. ประมวลแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษา
6. สรุปประเด็นแผนระยะยาว จากที่ประชุม กก.บริหาร มอบ. (เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58)

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล :-

แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ