Get Adobe Flash player

  คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2015

  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  1. 59_แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

  2. risk matrix

  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน :-

  1. 01 NRC Presentation 13 Aug 15
  2. 02 อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา 260858
  3. 03 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 28 ส.ค. 58
  4. ที่มา และเหตุผลของการจัดทำแผน 15 ปี
  5. ประมวลแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษา
  6. สรุปประเด็นแผนระยะยาว จากที่ประชุม กก.บริหาร มอบ. (เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58)

  แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล :-

  แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ