Get Adobe Flash player

  คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

  Download แบบฟอร์ม ได้ดังนี้

  59_แบบฟอร์มคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์

  เงื่อนไขการขอรับงบประมาณ

  1. ต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท/หนึ่งสัญญา
  2. ต้องเป็นรายการที่มีความพร้อมในการเบิกจ่าย ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ธค. 58
  3. ต้องมีใบเสนอราคา 1 รายการ ต้องมีใบเสนอราคา 3 ร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน
  4. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ทุกรายการ  (ที่พิมพ์ตามไฟล์แนบ )
  5. จัดส่งตามข้อ 1-4 ให้คณะ/กองแผนงานภายในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558