share&Learn2: เตรียมสัมมนาประจำปี

20 มี.ค.2555

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมประเด็นการสัมมนาประจำปี มีประเด็นที่จะต้องเก็บไปนำเสนอโดยใช้เค้าข้อมูลเดิมจาก

การสรุปปัญหาปีที่ผ่านมา กับข้อมูลจากการศึกษาดูงานที่ ม.มิดล และ ที่ ม.เชียงใหม่

ประเด็น คือ มีปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ถูกแก้ กับ จะแก้ด้วยวิธีใด

จากนั้นให้แต่ละงานไปนำเสนอเป็นกิจกรรมที่จะทำเกื่อแก้ปัญหา

โครงการKM ลงมือทันที่ที่มีการประชุมกลุ่มของงานทุกครั้ง ต้อง Share&Learn เรียนรู้ปัญหา และลงมือแก้ ถ้า Share&Learn ครั้งแรกยังไม่เสร็จ ก็ Share&Learn อีกครั้งเพื่อหา solution

ข้อตกลงคือ

1.มีรองบริหาร และหัวหน้าสำนักงานเลขาเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn ของแต่ละงานทุกครั้ง

2. สรุปผลการพูดคุย ถ่ายรูป ลงในwebblog ของแต่ละงานทันที

3. จัดทำแผนกิจกรรมShare&Learn เสนอเป็นภาพรวม

4. เมื่อได้กิจกรรมแก้ปัญหาแล้ว ลงมือแก้ปัญหา สรุป ปรับปรุง เป็น วงจร PDCA

5. ใช้หลัก-ทฤษฎิที่จำเป็น เช่น KEIZEN , HO REN SO

6. ถือเป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี

7. ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำแผนงานประจำปี

ดูรายละเอียด

share&learn1