คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2011

ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของคณะ

ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2553 ( มิถุนายน2553-พฤษถาคม 2554 )

การประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษา 2553 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยใช้แบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรเพื่อให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจผ่านระบบ Questionnaire Manager System ที่ เว็บไซด์ http://app.eng.ubu.ac.th/~qms/questionnaireและโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจกไป ผลการสำรวจจากแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 ผลการสำรวจพบว่า ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ด้านความเหมาะสมนโยบายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้านความเพียงพอของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัย และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
มีธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับโอกาสและได้รับการจัดการความรู้และได้รับสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และด้านความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านความสามัคคีปรองดองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากรของคณะ ด้านการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวม 11 ด้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกเรื่อง และในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามีความคิดในเปลี่ยนงาน โอนย้าย ระดับน้อย ทั้งนี้ บุคลากรของคณะทราบดีว่าคณะได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวในระบบการประกันคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าการมีระเบียบมากเกินไป ทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุแต่ขั้นตอนของการทำงาน เอกสาร บางกฎเป็นตัวบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากร ควรแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน กรณีที่ผลการประเมินในส่วนใดที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ควรมีมาตรการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรมด้วย

ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554

สำนักงานเลขานุการ ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554 ครับ   ภาพวันสอบสัมภาษณ์ freshy2554

แนะนำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ในบรรดาหน่วยงานหลักหกหน่วยงาน นั้น  มีห้าหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน คือ ภาควิชา ทั้ง ห้าภาควิชา แต่มีหนึ่งหน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั่วไป  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ คือ งานสารบรรณ -การรับส่งเอกสาร การเสนอหนังสือ การออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ   งานการเจ้าหน้าที่ -ด้านบุคคลสำหรับบุคลากรในคณะ งานข้อมูลทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านสวัสดิการสำหรับบุคลากร   งานโยบายและแผน -จัดทำแผนงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี ทำการวิเคราะห์รวมสรุปข้อมูลในด้านต่างๆ  งานประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยผลิตเอกสาร ทำหน้าที่ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยภูมิทัศน์ -ดูแลภูมิทัศน์ รอบๆ อาคาร หน่วยซ่อมบำรุง- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  ประปา สุขภัณฑ์ โทรศัพท์  อุปกรณ์การศึกษาครุภัณฑ์  เครื่องจักรกลในอาคารปฏิบัติการ  เครื่องปรับอากาศ  งานการเงิน – การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดินในทุกหมวด  การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน  งานพัสดุ - การจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ การจ้างเหมาบริการ การทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุ ส่งซ่อมบำรุง (เพิ่มเติม…)

กบข.พบสมาชิก

กบข.พบสมาชิก มีเรื่องน่าสนใจเพียบ เชิญอ่าน…..กบข54

จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2554

จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2554

Newsletter_1.2011

ม.อุบล น่าอยู่ UBU watch

เมื่อ 19 -05-2554 ผมไปเข้าร่วมประชุม โครงการ ม.อุบล น่าอยู่ UBU watch ซึ่งเป็นโครงการของงานกิจการนักศึกษา ม.อุบลฯ เลยมีเรื่องมาเล่าว่า ปัจจุบัน ม.อุบล เรามีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน  และส่งที่ทุกคนทราบดีก็คือ สภาพต่างๆนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กายภาพเจริญขึ้น สิ่งแวดล้อมแย่ลง อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติดรุนแรง ศีลธรรมเสื่อม สังคมวัฒนธรรมย่ำแย่ แม้กระทั่งหมาจรจัดก็มากขึ้นด้วย

ปัญหาที่พบและควรมีการจัดระเบียบ ได้แก่

1.ระเบียบวินัยด้านการจราจร

2.พอพักนักศึกษาไม่ปฏิบัตตามกฎหมาย

3.สถานบันเทิงเปิดเกินเวลา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าต้องห้าม

4.อาชญากรรม ลักขโมย ปล้นจี้

(เพิ่มเติม…)

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔

24-26 เมษายน 2554 สัมมนาอาจารย์และผู้บริหาร

ที่ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  เขาใหญ่

สรุปจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม ดังนี้

ME  ทั้งหมด  14 เข้าจริง 6  (42.86)% CE  ทั้งหมด  15 เข้าจริง 8  (53.33)% IE    ทั้งหมด  17 เข้าจริง 7 (41.18 )% CHE ทั้งหมด  8 เข้าจริง 5  (62.50)% EE   ทั้งหมด  12 เข้าจริง 7  (58.33)% รวมอาจารย์ ทั้งหมด 66 เข้าจริง 33 (50.00)%

ผลการสัมมนางานนโยบายและแผนจะสรุปและส่งให้ทุกท่านดู มีความเห็นประการ

กิจกรรมเดือนนี้ มีอะไรบ้าง (เพิ่มเติม…)

สัมมาทิฏฐิ

วันวิสาขบูชาไปทำบุญหลายที่ เห็นความแตกต่างของวัด ความคิด ความเชื่อ วัดป่า วัดบ้าน พุทธเหมือนกันแต่ คิดไม่เหมือน ทำไม่เหมือน เื่ชื่อไม่เหมือน นั่งดูไปก็อดคิดไม่ได้ว่าคนเราทำบุญด้วยความคาดหวังที่ต่างกันจริงๆ นั่นเป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน คือ “สัมมาทิฏฐิ” การทำความเห็นให้ถูกต้อง ความเห็นนี้ก็คือความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั่นถูกแล้ว ดีแล้ว (เพิ่มเติม…)

ข้อคิดดีๆ มีมาฝาก

๑” ชมคนด้วยวาจา…มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ   ทำร้ายคนด้วยวาจา…สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ..”

“ซุนวู”

 ๒” คนอื่นช่วยเรา…เราจะจำไว้ชั่วชีวิต เราช่วยคนอื่น…จงอย่าจำใส่ใจ ”

“ฮั่วหลัวเกิง” (เพิ่มเติม…)