ทำเนียบคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำเนียบคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร.ศ.อุทิศ หิมะคุณ
พ.ศ.2534-พ.ศ.2537
ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ
พ.ศ.2537-พ.ศ.2547
รศ.ดร.สถาพร โภคา
พ.ศ.2547 – 2554
  kulachate1
 ผศ.ดร.นท แสงเทียน
พ.ศ.2555-2557
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียร
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.