ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เอกลักษณ์

ปณิธาน

จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอื้ออำนวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

สติปัญญาของสังคม หมายถึง ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านวิศวกรรม

บริหารจัดการ หมายถึง การนำทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่มาใช้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการบริหาร (Management) 

ประสิทธิภาพ หมายถึงการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะดำเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ มีประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด

ประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้อย่างเหมาะสม  ไม่ฟุ่มเฟือย  จะคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้เป็นอันดับแรก

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

เป็นเลิศด้านวิศวกรรม หมายถึง การเป็นผู้นำทางวิชาการด้านวิศวกรรม โดยนำทฤษฎี ความรู้ ความสามารถที่มีมาใช้เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ความรู้(Body of knowledge) หมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

อัตลักษณ์ (Student Identity)

สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดี ต่อสังคม

สร้างสรรค์(Creativity)หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรมโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Learn and Develop Continuously)

 2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในทางบวกอย่างมีหลักการและเหตุผล (Thinking Skills Critically and Positive Solve problems)

 3. สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ (Creativity or Innovation)

 4. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and Society)

สามัคคี : Harmonious หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills)

 1. มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น (Positive Thinking Skills and Hearing)

 2. มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน (Interpersonal Relations and Role Recognize)

สำนึกดีต่อสังคม : Integrity หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Social Responsibility and Generously Benefit)

 2. มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น (Local Awareness)

 3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ด้าน (Ideal Graduates)ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : Ethics and Moral มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  1. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
  2. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law)
  3. รู้จักกาลเทศะ (Tactful)
 2. ด้านความรู้ : Knowledge มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  1. เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองและต่อเนื่อง (Learning and Develop Academic and Professional Continuously)

 1. ด้านทักษะทางปัญญา : Cognitive Skills มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  1. มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล (Thinking Skills Logical Analysis and Synthesis)
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขได้ (Apply Knowledge to Solve problems)
  3. สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ (Creativity or Innovation)
 2. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ : Interpersonal Skills and Responsibility มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  1. มีทักษะการทำงานเป็นทีม และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน (Teamwork skills and Role Recognize)
  2. มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น (Positive Thinking and Hearing)
  3. มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและสังคม (Local and Social Awareness)
 3. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
  1. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปล ในโลกปัจจุบัน (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and Society)
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี (Interpersonal Relations and Communication Skill)
  3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี (Use Thailand language and Foreign language well)

 

 

เอกลักษณ์

ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นำมาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์

ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พม่า สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน)

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิต: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

 2. การวิจัย: วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

 3. บริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: ใช้ทักษะและความรู้ด้านวิศวกรรมไปบูรณาการ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศชาติ

 5. การบริหารจัดการ: มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.