รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ

                                    รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ

                                       ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

1. รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง (คณบดี)

ประธาน

2. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

กรรมการ

3. ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

กรรมการ

4. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ)

กรรมการ

5. รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

กรรมการ

6. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ (รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

กรรมการ

7. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

กรรมการ

8. อาจารย์ชาคริต โพธิ์งาม (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

กรรมการ

9. รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

กรรมการ

10. ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชี้อ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ

11. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

กรรมการ

12. ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ (รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

กรรมการ

13. ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ (ผู้แทนคณาจารย์)

กรรมการ

14. ดร.จรวยพร แสนทวีสุข (ผู้แทนคณาจารย์)

กรรมการ

15. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

กรรมการและเลขานุการ

*** หมายเหตุ

  • กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ราย ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ หมดวาระในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

  • คณะอยู่ระหว่างทำหนังสือแต่งตั้ง ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ แทน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.