ไม่มีหมวดหมู่

สูตรเด็ด HR

สูตร Bank กสิกรไทย

ต้องใช้ ค่านิยม+วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

เกณฑ์ในการคัดเลือกคน

1. Can do (ความสามารถ)

2. Will D0 (ความเต็มใจ)

3.ศักยภาพที่จะก้าวหน้าถึงระดับผู้จัดการ

4.เรียนรู้ได้รวดเร็ว

5.ใจกว้าง+ซื่อสัตย์ (นอกจากเก่งแล้วต้องดี+เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน)

สูตรของ ปตท.

มีเป้าหมาย คือ Business Success ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจขององค์กรเกิดความสำเร็จ

คน… ต้องเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

ต้องคิด+วางแผนกรทำงานอย่างมีกลยุทธ์

ฝ่าย HR ต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ Line Manager

ต้องสามัคคี

ต้องเข้าใจและเห็นด้วยกับเป้าหมายองค์กร

สูตรของเครือซิเมนต์ไทย

อุดมการณ์ 4 ข้อ คือ

1.ตั้งมั่นในระบบคุณธรรม

2.มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

3.เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

4.เชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

Line Manager สำคัญมาก เพราะ เป็นผู้ที่รู้จริงในสายงานนั้นๆ


บทความที่ดีมาก ทำให้เข้าใจ KM ได้ดี :การจัดการความรู้ SECI Model ฉบับพิสดาร

kmth00091-091217010925-phpapp01(1)

เราควรแสดงท่าทีอย่างไรต่อการรวมคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบเข้ามาในคณะวิศวะ

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้มี 3-4 เรื่อง คือ

1.หลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร ศิลปะประยุกต์ นั้น มุ่งเน้นไปคนละทางกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้นการจัดการให้ 2 แนวทางมาอยู่ในคณะเดียวกัน ย่อมทำได้ยาก แต่หากจะเปลี่ยนเนื้อหามาเป็นกลุ่มวิชา Industrial Design ก็ไม่มีความจำเป็นเพราะในสาขาIE ก็มีสอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว

2.เราจะยอมรับนักศึกษาปัจจุบันซึ่งตามคะแนนสอบแล้ว ต่ำกว่าคะแนนวิศวะได้หรือไม่ (ในทางปฏิบัติ นศ.ปัจจุบันของ หลักสูตรต้องเรียนไปจนจบแล้วจึงค่อยๆสลายหลักสูตรไป)

3.อาจารย์ ทั้งหมดของศิลปะประยุกต์ ไม่มีคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น ภาระที่จะโอนอาจารย์คณะศิลปะประยุกต์มาเป็นอาจารย์วิศวะคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ในเหตุผลทางมาตรฐานวิชาชีพและเหตุผลด้านการประกันคุณภาพ

4.บุคลากรในในกลุ่มสนับสนุนหากมีความจำเป็นต้องผนวกเข้ามาในบางส่วนที่ยังขาดแคลนก็เป็นไปได้ แต่ หากคำนึงถึงเหตุผลเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการแล้ว เป็นภาระที่คณะคงไม่สามารถรับได้เพราะ เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง เมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะได้

5.ชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดอย่างไร?

ทำงานไปวัน ๆ หรือ  นี่เป็นอนาคตของคณะ นะครับ ผมคิดว่าเราทุกคนต้องมีส่วนในการตัดสินใจด้วย

ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554

สำนักงานเลขานุการ ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554 ครับ   ภาพวันสอบสัมภาษณ์ freshy2554

แนะนำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ในบรรดาหน่วยงานหลักหกหน่วยงาน นั้น  มีห้าหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน คือ ภาควิชา ทั้ง ห้าภาควิชา แต่มีหนึ่งหน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั่วไป  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ คือ งานสารบรรณ -การรับส่งเอกสาร การเสนอหนังสือ การออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ   งานการเจ้าหน้าที่ -ด้านบุคคลสำหรับบุคลากรในคณะ งานข้อมูลทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านสวัสดิการสำหรับบุคลากร   งานโยบายและแผน -จัดทำแผนงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี ทำการวิเคราะห์รวมสรุปข้อมูลในด้านต่างๆ  งานประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยผลิตเอกสาร ทำหน้าที่ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยภูมิทัศน์ -ดูแลภูมิทัศน์ รอบๆ อาคาร หน่วยซ่อมบำรุง- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  ประปา สุขภัณฑ์ โทรศัพท์  อุปกรณ์การศึกษาครุภัณฑ์  เครื่องจักรกลในอาคารปฏิบัติการ  เครื่องปรับอากาศ  งานการเงิน – การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดินในทุกหมวด  การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน  งานพัสดุ - การจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ การจ้างเหมาบริการ การทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุ ส่งซ่อมบำรุง (เพิ่มเติม…)

กบข.พบสมาชิก

กบข.พบสมาชิก มีเรื่องน่าสนใจเพียบ เชิญอ่าน…..กบข54