สูตรเด็ด HR

สูตร Bank กสิกรไทย

ต้องใช้ ค่านิยม+วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

เกณฑ์ในการคัดเลือกคน

1. Can do (ความสามารถ)

2. Will D0 (ความเต็มใจ)

3.ศักยภาพที่จะก้าวหน้าถึงระดับผู้จัดการ

4.เรียนรู้ได้รวดเร็ว

5.ใจกว้าง+ซื่อสัตย์ (นอกจากเก่งแล้วต้องดี+เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน)

สูตรของ ปตท.

มีเป้าหมาย คือ Business Success ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจขององค์กรเกิดความสำเร็จ

คน… ต้องเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

ต้องคิด+วางแผนกรทำงานอย่างมีกลยุทธ์

ฝ่าย HR ต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ Line Manager

ต้องสามัคคี

ต้องเข้าใจและเห็นด้วยกับเป้าหมายองค์กร

สูตรของเครือซิเมนต์ไทย

อุดมการณ์ 4 ข้อ คือ

1.ตั้งมั่นในระบบคุณธรรม

2.มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

3.เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

4.เชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

Line Manager สำคัญมาก เพราะ เป็นผู้ที่รู้จริงในสายงานนั้นๆ