ทำงาน ต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำแค่ให้เสร็จ”

หลายคนทำงานมาหลายปีแต่ก็ยังพบว่าตนเองยังงงๆ กับหลายเรื่อง ทั้งๆที่ ก็บอกว่าทำเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ทำไม ยังผิดพลาด หรือต้องแก้ไข ..ต้องบอกว่า การทำงาน นั้นต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำให้เสร็จ”อย่างเดียว เพราะงานที่เสร็จนั้น ยังต้องรอลุ้นก่อนว่า “ถูก หรือผิด”   แต่ถ้า “ทำเป็น” แล้ว รับรองว่าไม่ผิด หรือถ้าหากมีคนมาทักท้วง ก็ “อธิบายได้”

มาลองทบทวนดู ว่าเราทำงานอย่างนี้หรือเปล่า

  1. ต้องรู้ว่าการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐนั้น ทุกคนมีศักดิ์ “เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นงานทุกอย่างจึงต้อง “รับผิดและรับชอบ” ดังนั้น เราต้องศึกษาก่อนว่า กฎหมายที่ “คุ้มหัว” เรา ให้อำนาจเราทำงานนั้นได้ คือกฎหมายอะไร เขียนถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างไร เช่น

พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยในเรื่ององค์กร โครงสร้าง หน้าที่ การบริหาร

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ถือเป็นกฎหมายสูงสุดด้านบริหารงานบุคคล

ระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการเงินการคลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นกฎหมายสูงสุดด้านการบริหารงานพัสดุ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 48 เป็นกฎหมายที่สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา

ต้องยึดถือ

ยังมีอีก มากมาย…..

2. ใช้หลักความรู้ คือ ต้องมีความรู้ก่อนทำงาน ถ้ายังไม่มีความรู้ต้องหาความรู้ก่อน

ณ ปัจจุบัน เราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านไหน เกี่ยวข้องกับส่วนไหน เราต้องศึกษากฎหมายด้านนั้น นับตั้งแต่กฎหมายสูงสุด(เขียนกว้างๆ ครอบคลุมหลักใหญ่ๆ  กฎหมายย่อย (เขียนเฉพาะเรื่อง) ระเบียบข้อบังคับ(ลงรายละเอียด เป็นหลัก แนว วิธีการ) กฎ(บอกสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำไว้ชัดเจนมาก) ประกาศ(บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ละเรื่อง แต่ละเหตุการณ์ หรือช่วงเวลา) หนังสือเวียน ( อธิบาย ไขข้อข้องใจ ตอบคำถาม ข้อหารือ )

การศึกษากฎหมายนี้ ย้ำว่าต้องศึกษาจากกฎหมายสูงสุด ไล่ลงมาตามกฎหมายย่อยตามลำดับถึงจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด

การหาความรู้นั้นมีหลายวิธี

  1. ถามผู้รู้
  2. อ่านหนังสือ ค้นคว้า
  3. ทดลอง ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง (ไม่แนะนำเพราะเสี่ยงกับความเสียหาย แต่แนะนำว่าเคยทำผิดแล้วจำดีกว่า ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีก)

ยกตัวอย่าง ให้ดู 2 งาน คือ งานวิชาการ กับงานบุคคล  ดังนี้

งานวิชาการ ต้องศึกษา

ด้านบุคคล ต้องศึกษา

พระราชบัญญัติ

พรบ.ม.อุบลฯ 2533

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.อ. (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง)
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค. 2551
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
ดูเอกสารกฎ ก.พ.อ. (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง)ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
กฎ ก.พ.อ. (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่)
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรง ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลัก สูตรที่ ก.พ.อ.รับรองพ.ศ. 2552 พ.ศ.2553
ดูเอกสารกฎ ก.พ.อ. (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่)ที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>> ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลบราชธานี ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีสอบแข่งหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
>>ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
การประเมินผลปฏิบัติราชการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 276/2554 เรื่อง มอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554