ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของคณะ

ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2553 ( มิถุนายน2553-พฤษถาคม 2554 )

การประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษา 2553 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยใช้แบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรเพื่อให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจผ่านระบบ Questionnaire Manager System ที่ เว็บไซด์ http://app.eng.ubu.ac.th/~qms/questionnaireและโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจกไป ผลการสำรวจจากแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 ผลการสำรวจพบว่า ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ด้านความเหมาะสมนโยบายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้านความเพียงพอของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัย และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
มีธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับโอกาสและได้รับการจัดการความรู้และได้รับสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และด้านความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านความสามัคคีปรองดองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากรของคณะ ด้านการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวม 11 ด้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกเรื่อง และในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามีความคิดในเปลี่ยนงาน โอนย้าย ระดับน้อย ทั้งนี้ บุคลากรของคณะทราบดีว่าคณะได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวในระบบการประกันคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าการมีระเบียบมากเกินไป ทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุแต่ขั้นตอนของการทำงาน เอกสาร บางกฎเป็นตัวบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากร ควรแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน กรณีที่ผลการประเมินในส่วนใดที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ควรมีมาตรการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรมด้วย