การประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา (สมัครส่งผลงานคลิกที่นี่)
   
    การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่)
   
   การอบรมกิจกรรมต่าง ๆ (สมัครเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่)
   
   facebook งาน Entech day
   
     facebook จรวดพลังน้ำ พุ่งทะยานสู่อาเซียน ครั้งที่ 7
   
     facebook ชุมนุมนักประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
     facebook ชุมนุมโยธา ม.อุบล
   
 
 
   
      ในปัจจุบันการศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0 คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ซึ่งการพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมมีส่วนสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งพิจารณาเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมมีบทบาทที่สำคัญต่อการประเทศ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาควรเริ่มต้นที่เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศในอนาคต จึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้น
 
กำหนดการอบรม
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
 
 
 
วันที่ 24-25 มกราคม 2562
 
ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง
 
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ ชั้น 3 ห้อง 6321
 
อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
โทรศัพท์ 045-353319, 089-7179577
 
      1. นิทรรศการงานวิจัย/บริการวิชาการของอาจารย์
 
      2. การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ในรูปแบบต่าง ๆ
      3. การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      4. การแสดงผลงานของชุมชนนักศึกษาและภาควิชาต่างๆ
      5. การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของแต่ละภาควิชา
      6. การแสดงดนตรี และกิจกรรมบนเวที
      7. เกมส์การแข่งขัน/ตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมสันทนาการ

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Tel : 045-353319 Fax : 045-353333